Stanovy občanského sdružení

ČL. I.
Úvodní ustanovení

1. Název občanského sružení: "Sdružení pro Olešnici v Orlických horách" (dále jen "o.s.").
2. Sídlo o.s. je:
č.p. 225
Olešnice v Orlických horách
517 83
3. Občanské sdružení působí v celé ČR, podle možností i v zahraničí.
4. Občanské sdružení se zakládá na dobu neurčitou s účinností ke dni registrace Ministerstva vnitra ČR.

ČL. II.
Právní postavení o.s.

1.

Občanské sdružení je dobrovolné a nezávislé, sdružuje členy společného zájmu, jímž je podpora a rozvoj Olešnice v Orlických horách a okolí.
2. Jednotlivé aktivity o.s. jsou určeny všem lidem, kteří chtějí pomoci Olešnici v Orlických horách.
3. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

ČL. III.
Cíl a poslání o.s.

1. Cílem o.s. je tvořit komunitu a provozovat aktivity, které přispívají k rozvoji a zachování historických, kulturních památek, místní tradiční architektury, duchovních a morálních hodnot, a to především v Olešnici v Orlických horách.
2. Za těmito účely bude o.s. pořádat různá tématická setkání (kulturní a společenské akce).
3. Občanské sdružení předpokládá spolupráci s dalšími občanskými sdruženími a ostaními organizacemi, které se zabývají stejnou nebo podobnou činností.

ČL. IV.
Členství

1. Členem o.s. mohou být osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli o.s.
2. O přijetí člena o.s. rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor o.s.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením určeného členského příspěvku.
4. Čestným členem o.s. se může stát osoba významného charakteru, která posílí vážnost sdružení svým postojem, odborností, či výkonností a která písemně potvrdí, že nabídku přijímá.
5.
Zánik členství:a)vystoupením člena písemným oznámením
b)úmrtím člena
c)zrušením členství na základě členské schůze
d)závažným porušením stanov o.s.
e)zánikem o.s.
6. O zániku členství může rozhodnout také výbor o.s.

ČL. V.
Práva a povinnosti členů

1.


Člen má právo zejména:a)podílet se na činnosti o.s.
b)volit a být volen do orgánů o.s.
c)

obracet se na orgány o.s. s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení
d)účastnit se každé členské schůze
e)využívat veškerý případný majetek o.s.
2.
Člen má povinnosti zejména:a)dodržovat stanovy o.s.
b)aktivně se podílet na plnění cílů o.s.
c)svědomitě vykonávat činnost v orgánech o.s.
d)platit stanovené členské příspěvky
e)dbát zachování dobrého jména o.s.

ČL. VI.
Práva a povinnosti členů - orgány o.s.

1.
Orgány o.s. jsou: členská schůze o.s.
výbor o.s.
předseda o.s.
revizní komise o.s.

ČL. VII.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem o.s.
2. Členskou schůzi o.s. svolává výbor o.s. dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
3. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů o.s.
4.


Členská schůze zejména:a)rozhoduje o změnách stanov o.s.
b)

schvaluje úkoly o.s. pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku o.s.
c)volí na dobu tří let členy výboru o.s. a revizní komisi o.s.
d)rozhoduje o zrušení členství
e)rozhoduje o zrušení o.s.

ČL. VIII.
Výbor o.s.

1. Výbor o.s. je výkonným orgánem o.s., který za svou činnost odpovídá členské schůzi o.s.
2. Výbor o.s. má nejméně tři členy
3. Výbor o.s. řídí činnost o.s. v období mezi zasedáním členské schůze o.s. Výbor o.s. svolává předseda o.s., v jeho nepřítomnosti místopředseda o.s., nejméně dvakrát ročně.
4.

Výbor o.s. zejména:a)volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
b)koordinuje činnost o.s.
c)svolává členskou schůzi o.s.
d)zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze o.s.
e)rozhoduje o přijetí člena o.s.
5. Výbor o.s. je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor o.s. rozhoduje třípětinovou většinou všech přítomných členů.

ČL. IX.
Předseda a místopředseda o.s.

1. Předseda o.s. je statutární orgán o.s. a jedná jeho jménem a v souladu s usnesením členské schůze. Rozhoduje o uvolňování finančních prostředků na činnost o.s. Předseda je volen výborem o.s.
2. Místopředseda je volen výborem o.s., zástupcem předsedy o.s. a spolupodílí se na řízení o.s. v rozsahu, který mu písemně určí předseda o.s.
3. Předseda o.s. určuje z řad členů výboru další zástupce a písemnou formou jim stanoví rozsah jejich kompetencí.

ČL. X.
Revizní komise o.s.

1.

Revizní komise o.s. je kontrolním orgánem o.s., který za svou činnost odpovídá členské schůzi o.s.
2.

Revizní komise o.s. vykonává dohled nad hospodařením o.s., upozorňuje výbor o.s. na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
3. Pro zasedání členské schůze o.s. vypracovává zprávu o výsledcích, revizi a kontrolní činnosti.

ČL. XI.
Zásady hospodaření o.s.

1. O.s. vytváří svůj vlastní majetek k dosažení cílů vytyčených ve stanovách.
2. Zdroje majetku jsou zejména dary a příspěvky fyzických a právnických osob, výnosy z majetku, příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení, či jiné příjmy.
3. Za hospodaření o.s. odpovídá výbor o.s.

ČL. XII.
Zánik o.s.

1. O.s. zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením o.s., které má obdobné cíle či poslání na základě členské schůze o.s.
2. Zaniká-li o.s. dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
3. Členská schůze o.s. v případě zániku o.s. informuje do 30 dnů příslušné státní orgány.

ČL. XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Toto občanské sdružení vzniká dnem registrace Ministerstva vnitra ČR.